สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
Sakonnakorn Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประกาศราคากลาง

ราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร  ดาวน์โหลดรายละเอียด

ราคากลางก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร ดาวน์โหลดรายละเอียด 

ราคากลางก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร สาขาวานรนิวาส  ดาวน์โหลดรายละเอียด

ราคากลางก่อสร้างทางระบายน้ำอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร ดาวน์โหลดรายละเอียด