สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
Sakonnakorn Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ทำเนียบผู้บริหาร

     

ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

         
 
wongnuntananon0.3.jpg
  นายวีระชัย  วงศ์นันทนานนท์ 8 พ.ย.64 - ปัจจุบัน
 

50ท่านส.png 

 
นางจุไรรัตน์  เคนหาญ
17 ธ.ค. 63 - 2 พ.ย. 64
         
  01.jpg   

นายบุญธรรม  เสาวดี

10 มี.ค. 63 - 4 ธ.ค. 63

             
  0.3.jpg   เรือเอก ดุลพินิจ  ณ นครพนม 29 ม.ค. 63 - 9 มี.ค. 63                       
         
  ส.จิ.jpg  

นายจิรวิวัฒน์  นิคม

18 ธ.ค. 60 - 12 ธ.ค. 62
  -  
 

 

2057.jpg 

 

  างสาวสำรวย  ระษารักษ์ 17 มี.ค. 57 - 18 ธ.ค. 60
  Rg1-footer.jpg  
  sakon_boss.jpg     นายสนม ชุรินทร 24 ธ.ค. 51 - 30 ก.ย. 56