สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
Sakonnakorn Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

 สาขาเมืองสกลนคร 

(รับผิดชอบ 7 อำเภอ)

สาขาสว่างแดนดิน

(รับผิดชอบ 6 อำเภอ)

 สาขาวานรนิวาส

(รับผิดชอบ 5 อำเภอ)

ตั้งอยู่เลขที่ 1768/1 ถ.หน้าศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ตั้งอยู่ที่ ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 ตั้งอยู่ที่ ถ.เรืองสวัสดิ์ ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
1. อำเภอเมืองสกลนคร 1. อำเภอสว่างแดนดิน 1. อำเภอวานรนิวาส
2. อำเภอกุสุมาลย์ 2. อำเภอส่องดาว 2. อำเภอบ้านม่วง
3. อำเภอโพนนาแก้ว 3. อำเภอวาริชภูมิ 3. อำเภอคำตากล้า
4. อำเภอโคกศรีสุพรรณ 4. อำเภอนิคมน้ำอูน 4. อำเภอเจริญศิลป์
5. อำเภอเต่างอย 5. อำเภอพังโคน 5. อำเภออากาศอำนวย
6. อำเภอกุดบาก 6. อำเภอพรรณานิคม  
7. อำเภอภูพาน    

 แผนที่เขตสกล.jpg

เขตพื้นที่โซนนิ่ง  คลิกเพื่ออ่าน