ประชาชน/ผู้เสียภาษี > สถิติภาษี
  
รายงานงบทดลองและสถิติข้อมูลสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
รายงานใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่