ประชาชน/ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งความรู้ > การจัดการความรู้พื้นที่สระแก้ว
  

การจัดการองค์ความรู้ รอบ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2562

รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอัตรากำลังและแนวโน้มกำลังคนของกรมสรรพสามิต

พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต 2560

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 

การจัดการองค์ความรู้

การจัดการความรู้ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว

การจัดการความรู้พื้นที่สระแก้ว (ครั้งที่ 1)

การจัดการความรู้พื้นที่สระแก้ว (ครั้งที่ 2)