โครงการ “สรรพสามิตสานสัมพันธ์แบ่งปันเพื่อน้อง และชุมชน”

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด ได้จัดทาโครงการ “สรรพสามิตสานสัมพันธ์แบ่งปันเพื่อน้อง และชุมชน” ณ วัดบ้านสังข์ ตาบลป่าสังข์ อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 (นายพีระดล จงเจริญรัตน์) เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัดสานักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 บริษัท อดัมส์อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสังข์ ประชาชน และคณะครูนักเรียนโรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา โรงเรียนโคกมอน โรงเรียนบ้านหนองบัวเลิง โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร และโรงเรียนร่องคาวิทยานุกุลร่วมกันทาบุญเลี้ยงภัตตราหารเพลพระสงฆ์ ถวายผ้าป่า มอบทุนการศึกษา จานวน 82 ทุน ทุนละ 500 บาท แก่นักเรียน มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน จานวน 5 โรงเรียน

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.JPG
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.JPG
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.JPG
 • 12.JPG
 • 13.jpg
 •  14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg