โครงการสรรพสามิตสานสัมพันธ์ คืนความสุขให้สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

วันอังคารที่  26 พฤษภาคม 2558  เวลา 09.30 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด  ได้เปิด “โครงการสรรพสามิตสานสัมพันธ์ คืนความสุขให้สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม”
และศูนย์การเรียนรู้ “สรรพสามิตใกล้ชิดสังคม” ณ.โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง  ตำบลดงลาน  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด    
โดยผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 (นายพีระดล  จงเจริญรัตน์) เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมคณะข้าราชการ  พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด  
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3  คณะผู้บริหารการคลังจังหวัดร้อยเอ็ด (คมจ) องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประชาชน และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง  โรงเรียนบ้านดงลาน (ครุรัฐประชาสรรค์)  
 

 • CSR.JPG
 • csr01.JPG
 • csr02.JPG
 • csr03.jpg
 • csr04.jpg
 • csr05.JPG
 • csr06.JPG
 • csr07.JPG
 • csr08.jpg
 • csr09.JPG
 • csr10.JPG
 • csr11.JPG
 • csr12.JPG
 • csr13.JPG
 • csr14.JPG
 • csr15.JPG
 • csr16.JPG
 • csr17.JPG
 • csr18.JPG
 • csr19.JPG