พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

 • การจดทะเบียนสรรพสามิต (มาตรา 25)     เอกสารแนบ
 • การย้ายโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ (มาตรา 30)     เอกสารแนบ
 • การเลิกกิจการ (มาตรา 31)     เอกสารแนบ
 • การโอนกิจการ (มาตรา 31)     เอกสารแนบ
 • การตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน (มาตรา 33)     เอกสารแนบ
 • การโอนคลังสินค้าทัณฑ์บน (มาตรา 43)     เอกสารแนบ
 • การเลิกกิจการคลังสินค้าทัณฑ์บน (มาตรา 44)     เอกสารแนบ
 • การขออนุญาตยื่นแบบรายการภาษีรวม ณ กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตแห่งใดแห่งหนึ่ง (มาตรา 53 วรรคสาม)  เอกสารแนบ
 • การขอใบอนุญาตให้มีสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย (มาตรา 144 ฉ)     เอกสารแนบ
 • การขออนุญาตทำบัญชีประจำวันและงบเดือนโดยใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกล (มาตรา 112)     เอกสารแนบ

พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493

 • การขออนุญาตทำสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ที่นำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง     เอกสารแนบ 
 • การขออนุญาตทำสุราแช่พื้นเมือง และสุราแช่อื่น นอกจากสุราแช่ผลไม้และเบียร์     เอกสารแนบ 
 • การขอใบอนุญาตทำสุราตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 สุรากลั่นชุมชน และสุราแช่ชุมชน     เอกสารแนบ
 • การขอใบอนุญาตทำสุราตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 โรงงานสุรากลั่นนอกจากสุรากลั่นชุมชน โรงงานสุราแช่นอกจากสุราแช่ชุมชน     เอกสารแนบ
 • การขออนุญาตทำสุรากลั่นชุมชน     เอกสารแนบ
 • การขออนุญาตทำสุรากลั่นประเภทวิสกี้ บรั่นดี รัม ยิน     เอกสารแนบ
 • การขออนุญาตทำสุรากลั่น ประเภทสุราขาว สุราผสม สุราปรุงพิเศษ สุราพิเศษ     เอกสารแนบ
 • การขออนุญาตทำสุราแช่ชนิดเบียร์ประเภทผลิตเพื่อขาย ณ สถานที่ผลิต     เอกสารแนบ
 • การขออนุญาตทำสุราแช่ชนิดเบียร์     เอกสารแนบ
 • การขออนุญาตทำสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ (ไวน์)     เอกสารแนบ
 •  การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อส่งออกไปประเทศอื่น     เอกสารแนบ
 • การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนำเข้าในคลังสินค้าทัณฑ์บน โดยมิใช่เพื่อการจำหน่ายหรือเป็นตัวอย่างสินค้า และไม่ประสงค์จะขนผ่านด่านศุลกากร     เอกสารแนบ
 • การขออนุมัตินำสุราที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยประสงค์จะส่งสุราที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาในราชอาณาจักรออกไปยังประเทศอื่น (มาตรา 6)     เอกสารแนบ
 • การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อจำหน่ายในร้านค้าปลอดอากร     เอกสารแนบ
 • การอนุมัติให้ใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราสำหรับสุราที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร     เอกสารแนบ
 • การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อจำหน่าย (สุราชนิดหรือประเภทต่างๆ นอกจากสุราแช่ประเภทไวน์)     เอกสารแนบ
 • การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อจำหน่าย (สุราแช่ประเภทไวน์)     เอกสารแนบ
 • การใช้สุราทำของสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อการค้า (มาตรา 12)     เอกสารแนบ
 • การขนสุราตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป (มาตรา 14)     เอกสารแนบ
 • การขออนุญาตทำเชื้อสุราเพื่อไปใช้ในโรงงานสุรา (มาตรา 24)     เอกสารแนบ

พระราชบัญญัติยาสูบ 2509

 • การขออนุญาตให้เพาะปลูกต้นยาสูบ (มาตรา 7)     เอกสารแนบ
 • การขออนุญาตจำหน่ายใบยาสดให้แก่ผู้อื่นนอกจากผู้บ่มใบยาตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต (มาตรา 8)     เอกสารแนบ 
 • การขออนุญาตตั้งสถานีบ่มใบยาหรือโรงบ่มใบยาเพิ่มจำนวนขึ้น     เอกสารแนบ
 • การขออนุญาตสร้างสถานีบ่มใบยาหรือโรงบ่มใบยาเพิ่มจำนวนขึ้น      เอกสารแนบ
 • การขออนุญาตให้บ่มใบยา (มาตรา 10)     เอกสารแนบ
 • การขออนุญาตจำหน่ายใบยาแห้งให้แก่ผู้อื่นที่มิใช้ผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ซื้อใบยาแห้ง (มาตรา 11)     เอกสารแนบ
 • การขออนุญาตตั้งโรงอบใบยาหรือเพิ่มจำนวนเครื่องอบใบยา     เอกสารแนบ
 • การขออนุญาตสร้างโรงอบใบยาหรือเพิ่มจำนวนเครื่องอบใบยา     เอกสารแนบ
 • การขออนุญาตอบใบยา (มาตรา 13)     เอกสารแนบ
 • การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธุ์เบอร์เล่ย์     เอกสารแนบ 
 • การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธุ์เวอร์ยิเนียกรณีผู้บ่มอิสระซื้อใบยาแห้ง     เอกสารแนบ
 • การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธุ์เวอร์ยิเนียและเตอร์กิช     เอกสารแนบ
 • การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธุ์เวอร์ยิเนียเพื่อส่งออก      เอกสารแนบ
 • การขออนุญาตส่งยาเส้นหรือยาสูบออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ปิดแสตมป์ยาสูบ  (มาตรา 18)     เอกสารแนบ
 • การขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ-ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต(มาตรา 17)     เอกสารแนบ
 • การขออนุญาตให้นำเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต้นยาสูบ ใบยา ยาอัด เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (มาตรา 27)     เอกสารแนบ
 • การขออนุญาตนำยาเส้นหรือยาสูบเข้ามาเพื่อการค้า  (มาตรา 27)      เอกสารแนบ
 • การขออนุญาตนำยาเส้นหรือยาสูบเข้ามาเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  (มาตรา 27)     เอกสารแนบ
 • การเปลี่ยนสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (มาตรา 30)     เอกสารแนบ 
 • การเปลี่ยนสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต กรณี สถานที่ตั้งสถานีบ่มใบยาหรือโรงบ่มใบยาของผู้บ่มใบยา หรือชาวไร่บ่มเองของโรงงานยาสูบ (มาตรา 30)     เอกสารแนบ
 • การขออนุญาตโอนใบอนุญาต (มาตรา 31)     เอกสารแนบ
 • การขออนุญาตโอนใบอนุญาต กรณี การโอนใบอนุญาตให้สร้างสถานีบ่มใบยาหรือโรงบ่มใบยาของผู้บ่มใบยา หรือชาวไร่บ่มเองของโรงงานยาสูบ (มาตรา 31)     เอกสารแนบ

 พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486

 • การขอใบอนุญาตขายไพ่ (รายใหม่) (มาตรา 7)     เอกสารแนบ
 • การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าที่สำนักงานสรรพสามิต     เอกสารแนบ
 • การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ต     เอกสารแนบ
 • การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าทางไปรษณีย์     เอกสารแนบ
 • การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส และธนาคารกรุงไทย ทุกแห่งทั่วประเทศ     เอกสารแนบ