การดำเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน

    วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 10.30 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เรื่อง แนวคิดและการดำเนินกิจกรรม Excise ESG ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและการดำเนินกิจกรรม Excise ESG  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับความรู้และมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมตามนโยบายของกรมสรรพสามิต ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ภายใต้ "EASE Excise" สู่การเป็นผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิต มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) สร้างมาตรฐานสากลเดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน


  • กิจกรรม KM 1.jpg
  • กิจกรรม KM.jpg
  •