วันที่ 18 เมษายน 2567 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม

   วันที่ 18 เมษายน 2567 นางวารุณี ศรีละไม สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางสาวชญานันท์ คงสมแก้ว นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย สรรพสามิตพื้นที่สาขา และเจ้าหน้าที่ ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ผู้ขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ และประชาชน ครั้งที่ 2 เพื่อบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายของกรมสรรพสามิตที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ณ ศาลากลางบ้าน บ้านปากช่อง หมู่ที่ 8 ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 60 คน 


กิจกรรม 67- 10.jpg

  • กิจกรรม 67- 11.jpg
  • กิจกรรม 67- 2.jpg
  • กิจกรรม 67 -3.jpg
  • กิจกรรม 67 -4.jpg
  • กิจกรรม 67 -8.jpg
  • กิจกรรม 67 -8.jpg
  • กิจกรรม 67- 5.jpg