การจัดกิจกรรมโครงการสรรพสามิตสานสัมพันธ์ แบ่งปันเพื่อน้องและชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

      วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด นำโดยนางวารุณี ศรีละไม สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง  สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมโครงการสรรพสามิตสานสัมพันธ์ แบ่งปันเพื่อน้องและชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 92 ปี ณ โรงเรียนบ้านปาฝา (คุรุประชานุสรณ์) ตำบลปาฝา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
      การดำเนินการจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
     1. การมอบทุนการศึกษาและเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างความสำพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชน อันเป็นการดำเนินการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี
     2. การบรรยายความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีสรรพสามิต และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิต พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและนำประสพประการณ์ของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาสร้างมาตรฐานในการให้บริการของกรมสรรพสามิต


กิจกรรม 67_2.jpg

 •  
 • กิจกรรม 67_23.jpg
 • กิจกรรม 67_31.jpg
 • กิจกรรม 67_4.jpg
 • กิจกรรม 67_29.jpg
 • กิจกรรม 67_52.jpg
 • กิจกรรม 67_51.jpg
 • กิจกรรม 67-17.jpg
 • กิจกรรม 67_50.jpg
 • กิจกรรม 67_19.jpg
 • กิจกรรม 67_38.jpg
 • กิจกรรม 67_39.jpg
 • กิจกรรม 67_40.jpg
 • กิจกรรม 67_42.jpg
 • กิจกรรม 67-34.jpg
 • กิจกรรม 67_33.jpg
 • กิจกรรม 67_41.jpg
 • กิจกรรม 67_44.jpg
 • กิจกรรม 67_45.jpg