ประชาชน/ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งความรู้ > การจัดการความรู้พื้นที่ร้อยเอ็ด
  
การจัดการความรู้ของหน่วยงาน
การจัดการความรู้ของหน่วยงาน
(Knowledge Management) : KM 2561
การจัดการแหล่งความรู้ (km 2560) เรื่อง พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
การจัดการแหล่งความรู้
การจัดการแหล่งความรู้ km 2559
การจัดการองค์ความรู้ (KM) เรื่อง การค้น การจับ การเขียนบันทึกการจับกุม
การเขียนหนังสือราชการและการโต้ตอบ
การจดทะเบียนสรรพสามิต