เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

โครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด

ผู้บริหาร


human_roiet01.jpg
นางสาวเนาวรัตน์ รัตนวัฒน์กุล
สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด


ฝ่ายอำนวยการ
human_roiet02.jpg

นายชัยยะ นนทะภา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

human_roiet04.jpg

นางละม่อม อุตรมาตย์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

ฝ่ายปราบปราม

human_roiet05.jpg
นายมีชัย ทองคำ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

ฝ่ายกฎหมาย

human_roiet06.jpg
นายสายทอง ดวงจันทร์ทิพย์
นักวิชาการ
สรรพสามิตชำนาญการ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด
rs1_1_resize.JPG


นายปกรณ์  ทุมดี

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
รักษาราชการสรรพสามิตพื้นที่สาขา

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาโพนทอง

human_roiet09.jpg

นายสวัสดิ์  สิงห์นิสัย
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สรรพสามิตพื้นที่สาขา


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ

human_roiet08.jpg

นายสมยศ  จันทร์ศรี
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สรรพสามิตพื้นที่สาขา

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาอาจสามารถ

rs7.jpg

นายเสงี่ยม  เฉนียง

นักวิชาการ
สรรพสามิตชำนาญการ
สรรพสามิตพื้นที่สาขา