เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  

 

 

 สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด

  • ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
bullet.gif

นางวารุณี   ศรีละไม

23  พ.ย. 2565 -

bullet.gif

นายธนากร  โพธิโต

9  พ.ย. 2564 - 18 พ.ย. 2565

bullet.gif 

นางสาวจงกลนี   บัวทอง

24 มี.ค.2564 - 8 พ.ย.2564

bullet.gif  

นายสุวันชัย   วีระวัฒนาเดช

17  ธ.ค. 2561 - 23  มี.ค. 2564

 bullet.gif

นางสาวเนาวรัตน์ รัตนวัฒน์กุล

3 มี.ค. 2557 - 16 ธ.ค. 2561

Rg1-footer.jpg

bullet.gif

นายพีระดล จงเจริญรัตน์

8 ส.ค. 2551 - 3 มี.ค. 2557
Rg1-footer.jpg
bullet.gif

นายชัยยะ นนทะภา(รักษาราชการแทน)

1 ต.ค.2550 - 7 ส.ค. 2551

Rg1-footer.jpg
bullet.gifนายปราศรัย ไชยหาญ1 มิ.ย 2550 - 30 ก.ย. 2550
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนายชัยยะ นนทะภา(รักษาราชการแทน)1 ต.ค 2549 - 31 พ.ค. 2550
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนายอัธยา เหล่าตระกูล4 พ.ย 2545 - 30 ก.ย 2549
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนายสำราญ วิบูลชัย1 ต.ค 2540 - 30 ก.ย 2545
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนายพรสิทธิ์ ศรีวะรมย์12 พ.ย 2539 - 30 ก.ย 2540
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนายสมคิด ไกรนรา1 ต.ค 2536 - 11 พ.ย 2539
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนายวิเชียร ถิระสาโรช1 มิ.ย 2535 - 30 ก.ย 2536
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนายผไท จันทร์ขาว14 ธ.ค 2534 - 31 พ.ค 2534
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนายคีรีรัตน์ เกษเวชสุริยา16 ธ.ค 2533 - 14 ธ.ค 2534
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนายสมพล ศันสนยุทธ1 ธ.ค 2531 - 15 ธ.ค 2533
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนาย สนิท พันธ์ครุฑ1 ธ.ค 2530 - 31 ต.ค 2531
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนาย อำนวย เสนะรัตน์1 ต.ค 2528 - 30 พ.ค 2530
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนาย ณรงค์ ศรีสุพรรณ16 พ.ค 2526 - 30 ก.ย 2528
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนาย จำรัส แสงสุก1 ต.ค 2524 - 15 พ.ค 2526
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนาย โกวิท ซิตทอง1 พ.ย 2523 - 30 ก.ย 2524
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนาย สมพร คีรีวงค์1 พ.ย 2522 - 30 ก.ย 2523
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนาย จำนง สงวนทรัพย์1 พ.ย 2519 - 30 ต.ค 2522
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนาย ถวิล ปานพินิจ1 ต.ค 2516 - 31 ต.ค 2519
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนาย วิจิตรา กาญจวัลย์1 ต.ค 2515 - 1 ก.ย 2516
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนาย ประกอบ เชาว์วาทิน1 ต.ค 2510 - 30 ก.ย 2515
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนายถวิล ประภาวดี16 ต.ค. 2505 – 30 ก.ย. 2510
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนายณัติ แสงแก้วพ.ศ. 2504 - 2505
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนายพูนศักดิ์ ณ ป้อมเพชรพ.ศ. 2502 - 2504
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนายเฉลียว อัมพุนันท์พ.ศ. 2500 - 2502
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนายแสดง ยุวชิตพ.ศ. 2499 – 2500
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนายเขียน จิตตศาตราพ.ศ. 2495 – 2499
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนายเฉลียว อัมพุนันท์พ.ศ. 2494 – 2495
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนายสุกัณ ประสิทธิสาพ.ศ. 2491 – 2494
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนายวิทยา อาภรณ์ศิริพ.ศ. 2490 – 2491
Rg1-footer.jpg
bullet.gifม.ล. อุทัย อิศรางกูร ณ อยุธยาพ.ศ. 2488 – 2490
Rg1-footer.jpg
bullet.gifขุนศรีจันทร์มัชกิจพ.ศ. 2484 – 2488
Rg1-footer.jpg
bullet.gifขุนบรรจงเจริญรัตน์พ.ศ 2479 – 2484
Rg1-footer.jpg
bullet.gifหลวงโภคานุสรณ์พ.ศ. 2474 – 2479