• อ่านรายละเอียด
  • เจนตนารมณ์
  • แจ้งเบาะแส
  • คู่มือประชาชนภาษาไทย
  • คู่มือประชาชนภาษาอังกฤษ
 

  
WeWin.PNG
สรรพสามิต ช่วยเปิดรับลงทะเบียน "เราชนะ" กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน 22 กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม 2564
 
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

Sterilization (28).jpg
การดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ตามมาตรการด้านความปลอดภัยของบุคลากรในหน่วยงาน และป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

เจตจำนงสุจริต 2564 01.jpg
เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

Technical-01.jpg
โครงการเทคนิคการตรวจสอบภาษีผู้ประกอบการสุราชุมชนและสถานบริการ ไนต์คลับ ดิสโกเธค
 : ผู้บันทึกข้อมูล