โครงการคัดแยกขยะขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋อง เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 ได้มีโครงการคัดแยกขยะขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋อง เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ESG/BCG Focus ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยยึดหลัก ESG เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขัน

คัดแยกขยะ2_merged_page-0001.jpg

คัดแยกขยะ2_merged_page-0002.jpg

คัดแยกขยะ2_merged_page-0003.jpg

คัดแยกขยะ2_merged_page-0004.jpg

คัดแยกขยะ2_merged_page-0005.jpg