ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จังหวัดสงขลา

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จังหวัดสงขลา