สรรพสามิตภาค 9 สัญจรเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ครั้งที่ 2

     วันที่ 7 ธันวาคม 2562 นายจรูญ ราชกิจจา ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 เป็นประธานจัดโครงการประชุม “สรรพสามิตภาค 9 สัญจร เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม” ครั้งที่ 2/2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและตลาดชุมชนสวนไผ่ขวัญใจ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนกับเศรษฐกิจระดับฐานรากตามนโยบาย นายพชร อนันต์ศิลป์. อธิบดีกรมสรรพสามิต โดยมีข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง จากสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา ตรัง พัทลุง สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส เข้าร่วมประชุม พร้อมกับรับฟังบรรยายจาก คุณขวัญใจ กลับสุกใส เจ้าของศูนย์การเรียนรู้ฯพร้อมกับร่วมกันจัดซื้อสินค้า ตามมาตรส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิม ช้อป ใช้” ของกระทรวงการคลัง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สนับสนุนการใช้จ่ายภายในประเทศ สร้างรายได้ให้กับชุมชน จังหวัดพัทลุง