กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ศาสนสถานและพิธิทำบุญสำนักงานฯ

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 ได้จัดกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ศาสนสถานและพิธีทำบุญสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 วันที่ที่ 26 กรกฎาคม 2560 ดังนี้ 1. กิจกรรมประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ เวลา 07.00 น. - 11.00 น. ณ สำนักงานฯและอาคารบ้านพักฯ 2. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ศาสนสถาน เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ วักคลองเปล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 3. กิจกรรมปลูกต้นดาวเรื่องของสำนักงานฯ เวลา 15.00 เป็นต้นไป