คลังข้อมูล สรรพสามิตภาคที่ 9 > จุลสาร สรรพสามิตสัมพันธ์

  
COVER_Y14V1.png.jpg

จุลสารสามิตภาค ๙ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ ตุลาคม ๖๔ - มีนาคม ๖๕

COVER_Y14V1.png.jpg เนื้อหาภายในเล่ม
 • แนะนำ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๙ ท่านใหม่
 • แถลงข่าว การจับกุมบุหรี่และสุราหนีภาษี ในเขตพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๙
 • โนรายก ชูบัว
 • พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 (ฉบับพิเศษ) ส่วนที่ 2 การเสียภาษีสรรพสามิต
 • ไปภูเก็ต
 • ผลการดำเนินงาน...(ต.ค.64 - มี.ค.65)
 • 7 วิธีใช้ชีวิตให้ "สงบเย็นและเป็นประโยชน์"
 • ประมวลภาพกิจกรรม
 • คดีเด่น มุมกล้อง
 Y14V1.png Tabloid.png

 

 : ผู้บันทึกข้อมูล 
COVER_Y13V1(1).jpg

จุลสารสามิตภาค ๙ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑ ตุลาคม ๖๓ - มีนาคม ๖๔

COVER_Y13V1(1).jpg เนื้อหาภายในเล่ม
 • เบตง "เมืองในหมอก ดอกไม้งาท ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
 • พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 (ฉบับพิเศษ)
 • ฮาวาฮาตี
 • ผลการดำเนินงาน...(ต.ค.63 - มี.ค.64)
 • อยู่ออฟฟิศอย่างไร? ให้ได้ทั้งงาน และสุขภาพ
 • ประมวลภาพกิจกรรม
 • นิพพานสำหรับทุกคน
 Y13V1(1).png Tabloid.png

 

 : ผู้บันทึกข้อมูล 
COVER_Y12V2.png

จุลสารสามิตภาค ๙ ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ เมษายน - กันยายน ๖๓

COVER_Y12V2.png เนื้อหาภายในเล่ม
 • แนะนำอธิบดีกรมสรรพสามิตคนใหม่
 • อธิบดีกรมสรรพสามิต ประชุมมอบนโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๙
 • ๒๒ ที่เที่ยวสงขลา จุดเช็คอินครบ จบในทริปเดียว
 • เรื่องสั้นจาก ๓ จังหวัดชายแดนใต้ "นักฆ่าเลือดเย็น"
 • ตอนที่ 7 ควบคุม
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
 • ผลการดำเนินงาน...(ต.ค.62 - ก.ย.63)
 • ประมวลภาพ...กิจกรรม
 Y12V2.png Tabloid.png

 

 : ผู้บันทึกข้อมูล 
COVER_Y12V1.png

จุลสารสามิตภาค ๙ ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ ตุลาคม ๖๒ - มีนาคม ๖๓

COVER_Y12V1.png เนื้อหาภายในเล่ม
 • ท่านผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๙
 • มรดกทางสังคม-วัฒนธรรม ของย่านเมืองเก่าสงขลา
 • เรื่องสั้นจาก ๓ จังหวัดชายแดนใต้ "เธอครับ"
 • ผลการดำเนินงาน (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ม.ย. ๖๓)
 • ตอนที่ ๕ จัดการของกลาง
 • ประมวลภาพ...กิจกรรม
 Y12V1.png Tabloid.png

 

 

 : ผู้บันทึกข้อมูล