คลังข้อมูล สรรพสามิตภาคที่ 9 > การจัดการความรู้ภาค

  

ปิดประกาศรายงานงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2566

ปิดประกาศรายงานงบทดลอง เดือนมกราคม 2566

ปิดประกาศรายงานงบทดลอง เดือนธันวาคม 2565

ปิดประกาศรายงานงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สําคัญของบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

 

ปิดประกาศรายงานงบทดลอง เดือนกันยายน 2565

 

ปิดประกาศรายงานงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2565

ปิดประกาศรายงานงบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2565

 

ปิดประกาศรายงานงบทดลอง เดือนมิถุนายน 2565

 

ปิดประกาศรายงานงบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2565