คลังข้อมูล สรรพสามิตภาคที่ 9 > การจัดการความรู้ภาค > บทความ/แหล่งเรียนรู้

  

KM เรื่อง วิธีการใส่ ใช้ ถอด และทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีจากองค์การอนามัยโลก (WHO)

KM เรื่อง เคลียร์ชัด เข้าใจง่าย กับ ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ ๕ ฉบับที่ ๖ และอาหารเครื่องดื่ม 

KM เรื่อง Work from home

KM เรื่อง COVID-19

KM เรื่อง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

KM เรื่อง 30 เมืองที่จะจมอยู่ใต้น้ำ ในอีก 3 ปีข้างหน้า 

KM เรื่อง DLT QR Licence 

KM เรื่อง Generation in Thailand

KM เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักสืบสวนปราบปรามสรรพสามิตระดับสูง (สรรพสามิตต์พิทักษ์)

KM เรื่อง หลักสูตรอบรมเพื่อรองรับกฎหมายสรรพสามิตใหม่