คลังข้อมูล สรรพสามิตภาคที่ 9 > การจัดการความรู้ภาค > บทความ/แหล่งเรียนรู้

  

KM เรื่อง 30 เมืองที่จะจมอยู่ใต้น้ำ ในอีก 3 ปีข้างหน้า 

KM เรื่อง DLT QR Licence 

KM เรื่อง Generation in Thailand

KM เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักสืบสวนปราบปรามสรรพสามิตระดับสูง (สรรพสามิตต์พิทักษ์)

KM เรื่อง หลักสูตรอบรมเพื่อรองรับกฎหมายสรรพสามิตใหม่

KM เรื่อง Libra Coin

KM เรื่อง 10 อันดับ แม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลก

KM สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

KM หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

KM กลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ