คลังข้อมูล สรรพสามิตภาคที่ 9 > การจัดการความรู้ภาค > บทความ/แหล่งเรียนรู้

  

KM เรื่อง Diet "คีโตเจนิค" กินไขมันเพื่อลดไขมัน

KM เรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล 

KM เรื่อง ความรู้รอบตัว 

KM เรื่อง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาและเนื้อหา 13 เรื่องที่ชาวเน็ตต้องรู้

KM เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับกองทุนบำเน็จบำนาญ (กบข.)

KM เรื่อง New Normal

KM เรื่อง วิธีการใส่ ใช้ ถอด และทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีจากองค์การอนามัยโลก (WHO)

KM เรื่อง เคลียร์ชัด เข้าใจง่าย กับ ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ ๕ ฉบับที่ ๖ และอาหารเครื่องดื่ม 

KM เรื่อง Work from home

KM เรื่อง COVID-19