ห้องข่าว สรรพสามิตภาคที่ 9 > ข่าวประชาสัมพันธ์

  
การขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไฟ่รายเดิม และ การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากค่าความหวาน (ปริมาณน้ำตาล) : ผู้บันทึกข้อมูล 
กรมสรรพสามิตกับการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน : ผู้บันทึกข้อมูล 
สาระสำคัญของพระราชบัญญติสรรพสามิต พ.ศ.2560 : ผู้บันทึกข้อมูล 
 : ผู้บันทึกข้อมูล