เกี่ยวกับสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 > องค์กรคุุณธรรมต้นแบบ

  

หนังสือขออนุมัติโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส
โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส
คู่มือการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2
▶ คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม
ประกาศเจตนารมณ์
▶ แผนการดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด
การยกย่อง เชิดชู บุคลากรที่ทำความดี

การยกย่อง เชิดชู หน่วยงานที่ทำความดี

สรุปความรู้เกี่ยวกับ องค์กรคุณธรรม
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด