สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

เข้าร่วมพิธี วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2567

นางสาวภรณ์ทิพย์ ม่วงน้อย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ แทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2567 ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 (กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ณ วัดกลางใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีพระครูปริยัติคุณาวุธ รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าอาวาสวัดกลางใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายนันธวรรธ เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ได้มอบหมายให้นายรัชพล ธนัชญารณพร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

นางสาวระพีพร อินทร์แก้ว หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบงาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ แทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2567

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมประเภทหน่วยงานระดับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพื่อส่งเข้าประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2567

นางสาวชุติมา หน่อสกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต แทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต (ระดับภาค) พิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมประเภทหน่วยงานระดับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ก่อนส่งเข้าประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ 14 พ.ศ.2567 (14th EXCISE INNOVATION AWARDS 2024) ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ครั้งที่ 4/2567

นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ 4/2567 มอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละพื้นที่ภายในภาคที่ 8 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ประชุมมอบนโยบายครั้งที่ 3/2567

นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ทราบและนำไปปฏิบัติ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร และกิจกรรม Happy Birthday ประจำเดือนเมษายน ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567

นางสาวกนกวรรณ รัตนบุรี นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ แทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 และวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567

ข่าวทั้งหมด

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 สารอธิบดี

 สารอธิบดี

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ข่าวแจกและแถลงข่าว

 ข่าวแจกและแถลงข่าว

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ข้อมูลเผยแพร่

การปฏิบัตืงาน
การให้บริการ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

การดำเนินการตามมาตรการเพิ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประชาสัมพันธ์

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
สื่อโฆษณาของ ปปช.
National e-Playment