สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

โครงการ"วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563"

นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้บริเวณพื้นที่ของสำนักงาน ตามโครงการ "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563"

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ประชุมรับทราบนโยบายการปฏิบัติงานผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)

นางพิกุล ถิ่นธารา ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติงานจาก นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทีมงานและจัดทำแผนการปฏิบัติงาน

นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธานและร่วมสัมมนา โครงการ"สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทีมงานและจัดทำแผนการปฏิบัติงาน" ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2563

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ในวันที่ 11 กันยายน 2563

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 บูรณาการร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว