สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ 8/2565

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ประธานในการประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ 8/2565 มอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละพื้นที่ภายในภาคที่ 8 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายพศุตม์ เจนไพจิตร์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ไทยไลฟ์เวลเนส แอนด์ เมดิเทชั่น รีสอร์ท อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

นางสาวระพีพร อินทร์แก้ว หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบงาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ แทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นางกอบแก้ว ช่องลมกรด ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ แทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

โครงการ CSR การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กร

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กร ประจำปี 2565 ณ โรงแรมมุกดารา บีช รีสอร์ท และทำกิจกรรม CSR ร่วมกัน โดยมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนเกาะปันหยี จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2565

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

การประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2565

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธานคณะทำงานกลั่นกรองผลงานการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต (ระดับภาค) ครั้งที่ 12 พ.ศ.2565 โดยมีคณะทำงานกลั่นกรองฯ สรรพสามิตพื้นที่และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ข่าวทั้งหมด

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ข่าวแจกและแถลงข่าว

 ข่าวแจกและแถลงข่าว

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ข้อมูลเผยแพร่

การปฏิบัตืงาน
การให้บริการ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

การดำเนินการตามมาตรการเพิ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประชาสัมพันธ์

สื่อโฆษณาของ ปปช.
National e-Playment