สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ 6/2565

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ประธานในการประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ 6/2565 มอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละพื้นที่ภายในภาคที่ 8 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

การประชุมรับมอบนโยบายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรับมอบนโยบายในการปฏิบัติงานจาก นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ประชุมมอบนโยบายครั้งที่ 5/2565

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ทราบและนำไปปฏิบัติงาน ต้อนรับ นายพศุตม์ เจนไพจิตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายศุภรัตน์ บุญชัย หัวหน้าฝ่ายปราบปราม ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม แทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัด สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

การตรวจมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก(GECC)

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ตรวจมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC ) ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สำหรับสินค้าเครื่องดื่ม สถานบริการ สุราและยาสูบ”

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สำหรับสินค้าเครื่องดื่ม สถานบริการ สุราและยาสูบ” ณ โรงแรม KHAOLAK LAGUNA RESORT อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

โครงการ CSR สรรพสามิตไหว้พระ ทำบุญ สร้างคุณ สุขใจ

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมในโครงการ CSR สรรพสามิตไหว้พระ ทำบุญ สร้างคุณ สุขใจ และทำบุญ เนื่องในวาระครบรอบ 90 ปี กรมสรรพสามิต ณ วัดธรรมบูชา (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ข่าวทั้งหมด

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ข่าวแจกและแถลงข่าว

 ข่าวแจกและแถลงข่าว

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ข้อมูลเผยแพร่

การปฏิบัตืงาน
การให้บริการ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

การดำเนินการตามมาตรการเพิ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประชาสัมพันธ์

สื่อโฆษณาของ ปปช.
National e-Playment