• ราคาขายปลีกแนะนำ
  • พ.ร.บ. 2560
  • แจ้งเบาะแส
  • คู่มือประชาชน
  • ปฏิญญาวายุภักษ์
  • ประกาศเจตนารมณ์
 

  
0.JPG
การประชุมคณะผู้บริหารระดับกรม เรื่อง การแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.JPG
กิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 : ผู้บันทึกข้อมูล 

4.JPG
มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดตามโครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 : ผู้บันทึกข้อมูล 

0.JPG
การประชุมคณะผู้บริหารระดับกรม เรื่อง การยกเลิกแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดให้แก่ประชาชน ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานสรพสามิตภาคที่ 8 : ผู้บันทึกข้อมูล