สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทีมงานและจัดทำแผนการปฏิบัติงาน

นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธานและร่วมสัมมนา โครงการ"สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทีมงานและจัดทำแผนการปฏิบัติงาน" ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2563

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ในวันที่ 11 กันยายน 2563

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 บูรณาการร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใต้การพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการและธรรมาภิบาลภาครัฐ

นายสุธรรม สุริโย ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใต้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลภาครัฐ" ณ โรงแรมร้อยเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 1-3 กันยายน 2563

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

โครงการเผยแพร่ความรู้ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว