สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล 5"

นางพิกุล ถิ่นธารา ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ร่วมกิจกรรมการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ประจำปี 2563

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 บูรณาการร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาเมือง ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

โครงการอบรม "ระบบตรวจสอบติดตามและถ่ายทอดการออกปฏิบัติภารกิจป้องกันและปราบปราม"

นางพิกุล ถิ่นธารา ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการอบรม "ระบบตรวจสอบติดตามและถ่ายทอดการออกปฏิบัติภารกิจป้องกันและปราบปราม" เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ประชุมผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ 6/2563

นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ครั้งที่ 6/2563 มอบนโยบายการปฏิบัติงานที่ได้รับจากกรมสรรพสามิต และรับทราบผลการปฏิบัติงานของแต่ละพื้นที่ภายในภาคที่ 8

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว