สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ประชุมผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2564

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ประชุมมอบนโยบาย ครั้งที่ 12/2563

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ที่ได้รับจากกรมสรรพสามิตให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ทราบและนำไปปฏิบัติงาน

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ประชุมรับทราบการปฏิบัติงานผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

มอบสิ่งของ "วันรวมน้ำใจ" งานของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัด ประจำปี 2564

นายสุธรรม สุริโย ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย ตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 มอบสิ่งของสนับสนุนการจัดงานออกร้านเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการจัดงาน “ของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัดประจำปี 2564”

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว