สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในภาคที่ 8"

นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในภาคที่ 8 " ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 3 ศูนย์ปฏิบัติการสำรองฯ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 บูรณาการร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดสามพัน หมู่ที่ 1 ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานการส่งออกน้ำมันออกนอกราชอาณาจักร ณ ท่าเรือเอนกประสงค์จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ประชุมรับทราบการปฏิบัติงานผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)

นางพิกุล ถิ่นธารา นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติงานจากท่านอธิบดีกรมสรรพสามิต ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว