สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ปรชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 /2565

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ประธานในการประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2565 มอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละพื้นที่ภายในภาคที่ 8 (ผ่าน Application Zoom) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

การประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เข้ารับเกียรติบัตรประกาศยกย่องชุมชม องค์กร และอำเภอคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประเภทองค์กรระดับคุณธรรมต้นแบบ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

กิจกรรม "คบจ.ร่วมใจปลูกหญ้าแฝก วันดินโลก"

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม “คบจ.ร่วมใจปลูกหญ้าแฝก วันดินโลก” เพื่อร่วมกันปลูกหญ้าแฝก ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ดินที่ยั่งยืน ณ โครงการแก้มลิง ทุ่งปากขอ ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ประชุมผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ 8/2564

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ประธานในการประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ครั้งที่ 8/2564 (ผ่าน Application Zoom) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ประชุมผู้บริหารระดับพื้นที่ครั้งที่ 7/2564

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ประธานในการประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ครั้งที่ 7/2564 มอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละพื้นที่ภายในภาคที่ 8 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

มอบของที่ระลึกในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2564

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 มอบของที่ระลึกแด่ นายนุกูล โพธิ์เพชร ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2564

ข่าวทั้งหมด

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ข่าวแจกและแถลงข่าว

 ข่าวแจกและแถลงข่าว

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ข้อมูลเผยแพร่

การปฏิบัตืงาน
การให้บริการ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

การดำเนินการตามมาตรการเพิ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประชาสัมพันธ์

สื่อโฆษณาของ ปปช.
National e-Playment