สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ประชุมผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ 4/2564

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

การตรวจมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก(GECC)

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมคณะ เดินทางตรวจมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC )

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ประชุมมอบนโยบายครั้งที่ 3/2564

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ทราบและนำไปปฏิบัติงาน ผ่านระบบ TE desktop

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

การประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2564

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต (ระดับภาค) ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

การตรวจมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก(GECC)

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมคณะ เดินทางตรวจมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC )

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

กิจกรรมสร้างความผูกพันในองค์กร

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดจัดกิจกรรมสร้างความผาสุกและความผูกพัน ประจำปี 2564 โครงการ "สรรพสามิตไหว้พระ เข้าวัดทำบุญ สร้างคุณ สุขใจ"

ข่าวทั้งหมด

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ข้อมูลเผยแพร่

การปฏิบัตืงาน
การให้บริการ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

การดำเนินการตามมาตรการเพิ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)