• ยกเลิกสำเนาเอกสาร
  • ราคาขายปลีกแนะนำ
  • พ.ร.บ. 2560
  • แจ้งเบาะแส
  • คู่มือประชาชน
  • ปฏิญญาวายุภักษ์
  • ประกาศเจตนารมณ์
 

  
1.jpg
ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 : ผู้บันทึกข้อมูล 

12.JPG
นายประดิษฐ์  ชาญชลยุทธ เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 : ผู้บันทึกข้อมูล 

0.JPG
การประชุมคณะผู้บริหารระดับกรม เรื่อง การแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.JPG
กิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 : ผู้บันทึกข้อมูล