สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 รับลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” สำหรับกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 รับลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” สำหรับกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 - 5 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (วันและเวลาราชการ)

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

วันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 89 ปี

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 และนายสมยศ ซัง สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้สักการะศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ และร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 89 ปี

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ประชุมผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2564

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) และประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ครั้งที่ 2/2564

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว