ประชุมมอบนโยบายคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ 10/2562

      นางสุรีย์  ศรีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ 10/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ในโครงการ "สรรพสามิตสัญจรเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม" ตามนโยบายกระทรวงการคลังและกรมสรรพสามิต  เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานที่ได้รับจากกรมสรรพสามิต และรับทราบผลการปฏิบัติงานของแต่ละพื้นที่ภายในภาคที่ 8 ณ วิสาหกิจชุมชนสวนสละอาทิตย์ และเยี่ยมชม พร้อมทั้งอุดหนุนผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านโอท็อปนวัตวิถี พันปี เขาขรม หมู่ที่ 1 ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562