สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 งบทดลองการเบิกจ่าย

  
ปีงบประมาณ 2566

 

 
 
bullet_blue.pngเมษายน 2566
 
 
bullet_blue.pngพฤษภาคม 2566
 
 
bullet_blue.pngมิถุนายน 2566
 
 
bullet_blue.pngกรกฎาคม 2566
 
bullet_blue.pngกุมภาพันธ์ 2566
 
bullet_blue.pngสิงหาคม 2566
 
bullet_blue.pngมีนาคม 2566
 
bullet_blue.pngกันยายน 2566

 

 

 

 

 
 
 
 
 
สถิติงบการเบิกจ่าย(ย้อนหลัง)