สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรม Big Cleaning Day

นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ร่วมกันดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การตรวจราชการในพื้นที่ระนองและชุมพร ประจำปี 2567

นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยนางอรวรรณ ศรีภักตรา ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ไปตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต ประจำปี 2567 และติดตามผลการปฏิบัติราชการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง,สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนองสาขาเมือง,สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนองสาขากระบุรี,สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร,สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพรสาขาเมืองชุมพร และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพรสาขาหลังสวน ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2567

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ครั้งที่ 3/2567

นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ 3/2567 มอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละพื้นที่ภายในภาคที่ 8 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมมอบนโยบายครั้งที่ 2/2567

นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ทราบและนำไปปฏิบัติ พร้อมทั้งมอบรางวัลการนำเสนอโครงการเก่ง ดี มีความสุข ให้แก่นางสาวภรณ์ทิพย์ ม่วงน้อย และจัดกิจกรรม Happy Birthday ประจำเดือนมีนาคม ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางมาตรวจราชการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแผนงานและโครงการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการ ที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2567 โดยมี นายกฤษภาส ศริปิติภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ได้เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 สำนักงานคลังเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี