สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 จัดกิจกรรม "วันสงกรานต์ 2567"

นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธานการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจากผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567

กรมสรรพสามิต | Excise Department

เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

นางสาวระพีพร อินทร์แก้ว หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบงาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ แทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2567

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมประเภทหน่วยงานระดับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพื่อส่งเข้าประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2567

นางสาวชุติมา หน่อสกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต แทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต (ระดับภาค) พิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมประเภทหน่วยงานระดับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ก่อนส่งเข้าประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ 14 พ.ศ.2567 (14th EXCISE INNOVATION AWARDS 2024) ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ครั้งที่ 4/2567

นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ 4/2567 มอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละพื้นที่ภายในภาคที่ 8 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมมอบนโยบายครั้งที่ 3/2567

นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ทราบและนำไปปฏิบัติ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร และกิจกรรม Happy Birthday ประจำเดือนเมษายน ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567