สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการ CSR การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กร

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กร ประจำปี 2565 ณ โรงแรมมุกดารา บีช รีสอร์ท และทำกิจกรรม CSR ร่วมกัน โดยมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนเกาะปันหยี จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2565

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2565

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธานคณะทำงานกลั่นกรองผลงานการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต (ระดับภาค) ครั้งที่ 12 พ.ศ.2565 โดยมีคณะทำงานกลั่นกรองฯ สรรพสามิตพื้นที่และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต"

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ 7/2565

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ประธานในการประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ 7/2565 มอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละพื้นที่ภายในภาคที่ 8 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565