สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล 5"

นางพิกุล ถิ่นธารา ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ร่วมกิจกรรมการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ประจำปี 2563

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 บูรณาการร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาเมือง ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการอบรม "ระบบตรวจสอบติดตามและถ่ายทอดการออกปฏิบัติภารกิจป้องกันและปราบปราม"

นางพิกุล ถิ่นธารา ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการอบรม "ระบบตรวจสอบติดตามและถ่ายทอดการออกปฏิบัติภารกิจป้องกันและปราบปราม" เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ 6/2563

นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ครั้งที่ 6/2563 มอบนโยบายการปฏิบัติงานที่ได้รับจากกรมสรรพสามิต และรับทราบผลการปฏิบัติงานของแต่ละพื้นที่ภายในภาคที่ 8

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 บูรณาการร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาพุนพิน ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการ"วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563"

นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้บริเวณพื้นที่ของสำนักงาน ตามโครงการ "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563"

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมรับทราบนโยบายการปฏิบัติงานผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)

นางพิกุล ถิ่นธารา ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติงานจาก นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทีมงานและจัดทำแผนการปฏิบัติงาน

นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธานและร่วมสัมมนา โครงการ"สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทีมงานและจัดทำแผนการปฏิบัติงาน" ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2563