สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

มอบของที่ระลึกในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2564

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 มอบของที่ระลึกแด่ นายนุกูล โพธิ์เพชร ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2564

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ 6/2564

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ประธานในการประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ครั้งที่ 6/2564 (ผ่าน Application Zoom) มอบนโยบายการปฏิบัติงานที่ได้รับจากกรมสรรพสามิต รับทราบผลการปฏิบัติงานของแต่ละพื้นที่ภายในภาคที่ 8 และมอบของที่ระลึกในโอกาสเกษียณอายุราชการของข้าราชการในสังกัด

กรมสรรพสามิต | Excise Department

มอบเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย งานวิ่งการกุศล “Excise Mini Marathon Song Lay Run 2020”

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 และนายสมยศ ซัง สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี พร้อมข้าราชการสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นผู้แทนกรมสรรพสามิต ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.สงขลา และธนาคารออมสิน มอบเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย งานวิ่งการกุศล “Excise Mini Marathon Song Lay Run 2020 “ จำนวน 400,000 บาท

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564

นายสุรศักดิ์ วงศ์น้อย นิติกรชำนาญการพิเศษ แทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564ณ วัดกลางใหม่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี