สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ 13 พ.ศ.2566

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต (ระดับภาค) ครั้งที่ 13 พ.ศ.2566 โดยมีคณะทำงานกลั่นกรองฯ สรรพสามิตพื้นที่และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2566

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ประธานในการประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2566 มอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละพื้นที่ภายในภาคที่ 8 และมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรดาวเด่น (Star) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มที่ 1 ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ได้แก่ นางสาวนันทิยา กิตติพงษานุรักษ์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่ กลุ่มที่ 2 พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ได้แก่ นางสาววริศรา แผ่นพานิช เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประกาศยกย่องชุมชน องค์กร และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นายอัสนี พฤทธิ์ไพศาล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เข้ารับเกียรติบัตรประกาศยกย่องชุมชน องค์กรและอำเภอ คุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเภทองค์กรระดับคุณธรรมต้นแบบ ณ ห้องประชุมเมืองคนดีชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

กรมสรรพสามิต | Excise Department

วันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 91 ปี

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน ฯ และร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 91 ปี ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2566

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ประธานในการประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2566 มอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละพื้นที่ภายในภาคที่ 8 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566