สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมประเภทหน่วยงานระดับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพื่อส่งเข้าประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2567

การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมประเภทหน่วยงานระดับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพื่อส่งเข้าประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2567

นางสาวชุติมา หน่อสกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต  แทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต (ระดับภาค) พิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมประเภทหน่วยงานระดับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ก่อนส่งเข้าประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ 14 พ.ศ.2567 (14th EXCISE INNOVATION AWARDS 2024) ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567