สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

  • รอบรู้กับสรรพสามิต
  • สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 "ข่าวประชาสัมพันธ์"

    ประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2566

    นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ประธานในการประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2566 มอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละพื้นที่ภายในภาคที่ 8 และมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรดาวเด่น (Star) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มที่ 1 ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ได้แก่ นางสาวนันทิยา กิตติพงษานุรักษ์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่ กลุ่มที่ 2 พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ได้แก่ นางสาววริศรา แผ่นพานิช เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566