สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

การตรวจมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก(GECC)

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ตรวจมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC ) ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565