สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 "ข่าวประชาสัมพันธ์"

โครงการ CSR สรรพสามิตไหว้พระ ทำบุญ สร้างคุณ สุขใจ

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมในโครงการ CSR สรรพสามิตไหว้พระ ทำบุญ สร้างคุณ สุขใจ และทำบุญ เนื่องในวาระครบรอบ 90 ปี กรมสรรพสามิต ณ วัดธรรมบูชา (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565