สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 "ข่าวประชาสัมพันธ์"

การประชุมรับมอบนโยบายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรับมอบนโยบายในการปฏิบัติงานจาก นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565