สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ข่าวประชาสัมพันธ์

1.JPG

มอบเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย งานวิ่งการกุศล “Excise Mini Marathon Song Lay Run 2020”

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 และนายสมยศ ซัง สรรพสามิตพื้นทีสุราษฎร์ธานี พร้อมข้าราชการสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นผู้แทนกรมสรรพสามิต ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.สงขลา และธนาคารออมสิน มอบเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย งานวิ่งการกุศล “Excise Mini Marathon Song Lay Run 2020 “ จำนวน 400,000 บาท เพื่อสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564