สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 รอบรู้กับสรรพสามิต


สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการบังคับชำระภาษีค้าง โดยการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๖๐