สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

  • รอบรู้กับสรรพสามิต
  • สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

    (function(){ $('#itemslider').carousel({ interval: 3000 }); }()); (function(){ $('.carousel-showmanymoveone .item').each(function(){ var itemToClone = $(this); for (var i=1;i<6;i++) { itemToClone = itemToClone.next(); if (!itemToClone.length) { itemToClone = $(this).siblings(':first'); } itemToClone.children(':first-child').clone() .addClass("cloneditem-"+(i)) .appendTo($(this)); } }); }());