สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 การประกาศรายชื่อผู้รับคัดเลือกสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)