สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทีมงานและจัดทำแผนการปฏิบัติงาน

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทีมงานและจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ณ ห้องริมน้ำ โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2566

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

เปลี่ยนยาสูบของกลางเป็นผลิตภัณฑ์ไล่ศัตรูพืช

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยนายพศุตม์ เจนไพจิตร์ สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร และคณะ ได้มอบของกลางยาสูบที่เสร็จสิ้นคดีแล้วและทำลายแล้ว “เปลี่ยนยาสูบของกลางเป็นผลิตภัณฑ์ไล่ศัตรูพืช” มอบให้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เพื่อมุ่งสร้างแบ่งปันคุณค่า กับสังคมชุมชน สู่องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

โครงการสัมมนา หลักสูตร การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กรอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวความคิด ESG

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการสัมมนา หลักสูตร การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กรอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวความคิด ESG โดยร่วมปลูกป่าชายเลน ณ สวนสาธารณะธารา และชมการสาธิตการทำผ้าบาติก/การทำขนมพื้นบ้าน ณ ชุมชนบ้านนาตีน จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

นางสาวชุติมา หน่อสกูล ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ แทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในงาน “วันรพี” ประจำปี พ.ศ.2566

นายสุรศักดิ์ วงศ์น้อย ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย แทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันรพี” ประจำปี พ.ศ.2566 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าอาคารศาลแขวงสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

นายอัสนี พฤทธิ์ไพศาล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ แทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีทางศาสนา 3 ศาสนามหามงคล ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

นายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่พังงา แทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ไทยไลฟ์เวลเนส แอนด์ เมดิเตชั่น รีสอร์ท อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2566

ข่าวทั้งหมด

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 สารอธิบดี

 สารอธิบดี

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ข่าวแจกและแถลงข่าว

 ข่าวแจกและแถลงข่าว

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ข้อมูลเผยแพร่

การปฏิบัตืงาน
การให้บริการ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

การดำเนินการตามมาตรการเพิ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประชาสัมพันธ์

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
สื่อโฆษณาของ ปปช.
National e-Playment