สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

โครงการ CSR การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กร

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กร ประจำปี 2565 ณ โรงแรมมุกดารา บีช รีสอร์ท และทำกิจกรรม CSR ร่วมกัน โดยมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนเกาะปันหยี จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2565

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

การประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2565

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธานคณะทำงานกลั่นกรองผลงานการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต (ระดับภาค) ครั้งที่ 12 พ.ศ.2565 โดยมีคณะทำงานกลั่นกรองฯ สรรพสามิตพื้นที่และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต"

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ 7/2565

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ประธานในการประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ 7/2565 มอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละพื้นที่ภายในภาคที่ 8 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ประชุมมอบนโยบายครั้งที่ 6/2565

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ทราบและนำไปปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ 6/2565

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ประธานในการประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ 6/2565 มอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละพื้นที่ภายในภาคที่ 8 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565

ข่าวทั้งหมด

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ข่าวแจกและแถลงข่าว

 ข่าวแจกและแถลงข่าว

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ข้อมูลเผยแพร่

การปฏิบัตืงาน
การให้บริการ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

การดำเนินการตามมาตรการเพิ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประชาสัมพันธ์

สื่อโฆษณาของ ปปช.
National e-Playment