สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

 • รอบรู้กับสรรพสามิต
 • สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8  ข่าวประชาสัมพันธ์

  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

  เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

  นางสาวระพีพร อินทร์แก้ว หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบงาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ แทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2567

  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

  การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมประเภทหน่วยงานระดับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพื่อส่งเข้าประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2567

  นางสาวชุติมา หน่อสกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต แทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต (ระดับภาค) พิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมประเภทหน่วยงานระดับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ก่อนส่งเข้าประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ 14 พ.ศ.2567 (14th EXCISE INNOVATION AWARDS 2024) ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567

  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

  ประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ครั้งที่ 4/2567

  นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ 4/2567 มอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละพื้นที่ภายในภาคที่ 8 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567

  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

  ประชุมมอบนโยบายครั้งที่ 3/2567

  นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ทราบและนำไปปฏิบัติ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร และกิจกรรม Happy Birthday ประจำเดือนเมษายน ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567

  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567

  นางสาวกนกวรรณ รัตนบุรี นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ แทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 และวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567

  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

  วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปีพุทธศักราช 2567

  นางอรวรรณ ศรีภักตรา ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี แทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปีพุทธศักราช 2567 ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567

  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  นางสาวภรณ์ทิพย์ ม่วงน้อย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ แทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดสามัคคีผดุงพันธ์ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567

  ข่าวทั้งหมด

  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 สารอธิบดี

   สารอธิบดี

  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ข่าวแจกและแถลงข่าว

   ข่าวแจกและแถลงข่าว

  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ข้อมูลเผยแพร่

  การปฏิบัตืงาน
  การให้บริการ
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  เจตจำนงสุจริต
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การจัดการเรื่องร้องเรียน
  การเปิดโอการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

  การดำเนินการตามมาตรการเพิ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่

  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประชาสัมพันธ์

  ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
  สื่อโฆษณาของ ปปช.
  National e-Playment