สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

การจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566

นางสาวระพีพร อินทร์แก้ว หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบงาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ แทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีสมโภชผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ และพิธีเชิญผ้าขึ้นห่มพระธาตุศรี
สุราษฎร์ ณ ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี และลานพระธาตุศรีสุราษฎร์ (เขาท่าเพชร) อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2566

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานสืบสวน ป้องกันและปราบปราม”

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานสืบสวน ป้องกันและปราบปราม” ณ โรงแรม The Pago Design Hotel Phuket อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2566

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

การประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ 13 พ.ศ.2566

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต (ระดับภาค) ครั้งที่ 13 พ.ศ.2566 โดยมีคณะทำงานกลั่นกรองฯ สรรพสามิตพื้นที่และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2566

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ประธานในการประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2566 มอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละพื้นที่ภายในภาคที่ 8 และมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรดาวเด่น (Star) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มที่ 1 ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ได้แก่ นางสาวนันทิยา กิตติพงษานุรักษ์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่ กลุ่มที่ 2 พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ได้แก่ นางสาววริศรา แผ่นพานิช เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

การประกาศยกย่องชุมชน องค์กร และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นายอัสนี พฤทธิ์ไพศาล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เข้ารับเกียรติบัตรประกาศยกย่องชุมชน องค์กรและอำเภอ คุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเภทองค์กรระดับคุณธรรมต้นแบบ ณ ห้องประชุมเมืองคนดีชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

วันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 91 ปี

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน ฯ และร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 91 ปี ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2566

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ประธานในการประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2566 มอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละพื้นที่ภายในภาคที่ 8 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

ข่าวทั้งหมด

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 สารอธิบดี

 สารอธิบดี

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ข่าวแจกและแถลงข่าว

 ข่าวแจกและแถลงข่าว

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ข้อมูลเผยแพร่

การปฏิบัตืงาน
การให้บริการ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

การดำเนินการตามมาตรการเพิ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประชาสัมพันธ์

สื่อโฆษณาของ ปปช.
National e-Playment