สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

นางเสาวนีย์ ชวชาติ หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี แทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายสุรศักดิ์ วงศ์น้อย ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย แทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้รอบบริเวณสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าลายราชวัตรโคมหรือราชวัตรดอกใหญ่ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าทอพื้นเมือง โดยใช้ลายราชวัตรโคมหรือราชวัตรดอกใหญ่ เป็นลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ 3/2566

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ 3/2566 มอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละพื้นที่ภายในภาคที่ 8 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสร้างพระธนบดีมหาเศรษฐี

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้นำแผ่นทองแดงให้พระครูสุนทรธรรมพินิจ รักษาการเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดธรรมบูชา จังหวัดสุราษฎร์ธานี/ เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี จารอักขระและอธิษฐานจิต เพื่อเป็นมวลสารตั้งต้นในการสร้างพระธนบดีมหาเศรษฐี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.29 น.

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

การจัดพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

นางสาวระพีพร อินทร์แก้ว หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบงาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ แทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

การตรวจราชการในพื้นที่ชุมพร

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยนายอนุพงศ์ บัวเกตุ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติราขการ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร,สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพรสาขาเมืองชุมพร และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพรสาขาหลังสวน ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2566

ข่าวทั้งหมด

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 สารอธิบดี

 สารอธิบดี

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ข่าวแจกและแถลงข่าว

 ข่าวแจกและแถลงข่าว

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ข้อมูลเผยแพร่

การปฏิบัตืงาน
การให้บริการ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

การดำเนินการตามมาตรการเพิ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประชาสัมพันธ์

สื่อโฆษณาของ ปปช.
National e-Playment