สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

มอบของที่ระลึกในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2564

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 มอบของที่ระลึกแด่ นายนุกูล โพธิ์เพชร ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2564

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ประชุมผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ 6/2564

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ประธานในการประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ครั้งที่ 6/2564 (ผ่าน Application Zoom) มอบนโยบายการปฏิบัติงานที่ได้รับจากกรมสรรพสามิต รับทราบผลการปฏิบัติงานของแต่ละพื้นที่ภายในภาคที่ 8 และมอบของที่ระลึกในโอกาสเกษียณอายุราชการของข้าราชการในสังกัด

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

มอบเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย งานวิ่งการกุศล “Excise Mini Marathon Song Lay Run 2020”

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 และนายสมยศ ซัง สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี พร้อมข้าราชการสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นผู้แทนกรมสรรพสามิต ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.สงขลา และธนาคารออมสิน มอบเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย งานวิ่งการกุศล “Excise Mini Marathon Song Lay Run 2020 “ จำนวน 400,000 บาท

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564

นายสุรศักดิ์ วงศ์น้อย นิติกรชำนาญการพิเศษ แทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564ณ วัดกลางใหม่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

นางสาวชุติมา หน่อสกูล ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ แทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

การประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8

ข่าวทั้งหมด

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ข่าวแจกและแถลงข่าว

 ข่าวแจกและแถลงข่าว

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ข้อมูลเผยแพร่

การปฏิบัตืงาน
การให้บริการ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

การดำเนินการตามมาตรการเพิ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประชาสัมพันธ์

สื่อโฆษณาของ ปปช.
National e-Playment