สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 อัตรากำลังของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๘

 
 ส่วนอำนวยการ | ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ | ส่วนกฎหมาย |ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี |ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม
 
 

ผู้บริหาร

 

 

 ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8


 
  ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษี
 
 
 
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
 
 

 

Line_on.jpg
 
 
 
 

ส่วนอำนวยการ

 

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

 
 
           
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป     ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  
       
           
   
 
 

ลูกจ้างประจำ

           
 
 
 

พนักงานราชการ

           
 
 
 

ลูกจ้างชั่วคราว

           
   
           
           
          กลับด้านบน
 
 
 
 

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

           
  ฝ่ายพัฒนาระบบงาน     ฝ่ายสารสนเทศและบริการ  
       
           
   
 
 

ลูกจ้างชั่วคราว

           
       
           
          กลับด้านบน
 
 
 
 

ส่วนกฎหมาย

 

ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย

           
           
   
 
 
 
 

ลูกจ้างชั่วคราว

           
           
          กลับด้านบน
           
 
 
 
 

ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

 

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

           
  ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี ฝ่ายติดตามและประเมินผล  
       
           
   
           
         
 
 

ลูกจ้างชั่วคราว

           
   
           
          กลับด้านบน
 
 
 
 

ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

 

ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

           
  ฝ่ายตรวจสอบภาษี     ฝ่ายป้องกันและปราบปราม  
       
           
   
           
         
           
 
 

ลูกจ้างชั่วคราว

           
   
           
     
           
          กลับด้านบน
Update : 16 มกราคม 2566