สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต

  BNER01.jpg
 
 

วิสัยทัศน์ (Vision)

 

 

ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

The leader of tax collection for society, environment and energy.

 

พันธกิจ (Mission)

 

 

จัดเก็บภาษีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้น ESG/BCG

 

 

ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรทุกระดับ  เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

 

 

เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทุกกระบวนง

 

 

ยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้วยระบบดิจิทัล (Digital Service)

 

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต (Strategy)

 

 

ดำเนินนโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลังให้ยั่งยืน

 

 

พัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ

 

 

สร้างมาตรฐานการดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล

 

 

ขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อยกระดับการให้บริการ