สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 วิสัยทัศน์และพันธกิจกรมสรรพสามิต

  BNER01.jpg
 
 

วิสัยทัศน์

 

 

ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

 

พันธกิจ

 

 

นำนวัตกรรมและฐานข้อมูลมาใช้เพื่อการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน

 

 

ผลักดันมาตรการภาษีเพื่อความผาสุกของประชาชน

 

 

พัฒนาองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0