สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 เกี่ยวกับสำนักงาน

Mission.jpg

ส่วนอำนวยการ | ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ | ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี | ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม | ส่วนกฎหมาย

 

 

 

Director.jpg

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 
bullet_blue.png ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานบันทึกข้อมูล และงานสารบรรณทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
bullet_blue.png ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในสำนักงานสรรพสามิตภาค สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในความรับผิดชอบ
bullet_blue.png ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี งบประมาณ และพัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงานสรรพสามิตภาค สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการตรวจตัดปีการเงินฯ พัสดุ แสตมป์ และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีตามระเบียบ
bullet_blue.png จัดทำแผนงาน โครงการ และงบประมาณเกี่ยวกับการบริหารงานของสำนักงานสรรพสามิตภาค รวมทั้งงานติดตาม วิเคราะห์
bullet_blue.png ติดตาม ดูแล เร่งรัด ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการในส่วนของงานจัดการสำนักงาน งานบริหารสินทรัพย์และบริหารงานบุคคลของสำนักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและถูกต้องตามระเบียบ รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประมวลผล
bullet_blue.png ติดตาม รวบรวม ตรวจสอบ แผนปฏิบติงาน/โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานในความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคเสนอกรมสรรพสามิต
bullet_blue.png เป็นศูนย์ข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตภาค
bullet_blue.png จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
bullet_blue.png การจัดเตรียมการประชุม การจดบันทึกการประชุม และการจัดทำรายงานการประชุมที่อยู่ในความรับผิดชอบ
bullet_blue.png ประสานงาน และให้บริการทั่วไปในงานที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
bullet_blue.png ปฏิบัติงานอื่นซึ่งไม่อยู่ในหน้าที่ของส่วนใดโดยเฉพาะ และตามที่ได้รับมอบหมาย
  ส่วนอำนวยการ มีการแบ่งงานภายในออกเป็น 2 งานดังนี้
       1.ฝ่ายบริหารทั่วไป
       2.ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
กลับด้านบน

 

 

label2.jpg

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 
bullet_blue.png เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสำนักงาน สรรพสามิตภาคโดยดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบ บันทึก สถิติ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์การปกครอง ของจังหวัดและอำเภอภายในภาค ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ทุกประเภท ข้อมูลปริมาณการผลิต และจำหน่ายสินค้าและบริการที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ ข้อมูลการชำระภาษีแยกตามประเภทสินค้า แยกตามสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และภาพรวมของสำนักงานสรรพสามิตภาค ข้อมูลการจัดเก็บรายได้แทนหน่วยงานอื่น ข้อมูลการอนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลาย ประเภทไฮโดรคาร์บอน ข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนสรรพสามิต ข้อมูลสถิติคดีและประวัติผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต เป็นต้น ประมวลผลข้อมูลสำหรับให้บริการแก่หน่วยงานภายใน ภายนอกและบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับการบริหาร EIS/ MIS/ DSS หรือเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผน ปรับปรุงแผน ประเมินผล การประชุม/สัมมนา การอบรม และประโยชน์ด้านอื่น ๆ โดยปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
bullet_blue.png กำกับ ดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำระบบข่าวสารสนเทศในการให้บริการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้แก่หน่วยงาน ภายใน ภายนอก และบุคคลทั่วไปผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ทาง Website , Intranet การจัดทำจุลสารสามิตภาค จัดทำสรุปผล การปฏิบัติงานประจำปี แผ่นพับวารสาร เป็นต้น
bullet_blue.png ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการเชื่อมโยง (ON-LINE) ข้อมูลระหว่างหน่วยงานในความรับผิดชอบ
bullet_blue.png พิจารณาโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการมีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมเป็นไปอย่าง ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ์
bullet_blue.png ประสานงานกับหน่วยงานภายในสำนักงานสรรพสามิตภาค และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ กรมสรรพสามิต หรือหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร กรมศุลกากร เป็นต้น เพื่อให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
bullet_blue.png ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหา หรือฝึกอบรมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ การออกแบบระบบงานการเขียนโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม ทดสอบระบบงาน และติดตั้งระบบงานที่พัฒนาโดยกรมสรรพสามิตหรือสำนักงานสรรพสามิตภาคแก่หน่วยงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาค
bullet_blue.png ควบคุม กำกับ ดูแล บำรุงรักษาแฟ้มข้อมูล ตลอดจนตรวจสอบ ติดตามประเมินผลงานของหน่วยงานภายในความรับผิดชอบ
bullet_blue.png ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการแบ่งงานภายในออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้
       1.ฝ่ายพัฒนาระบบงาน
       2.ฝ่ายสารสนเทศและบริการ
กลับด้านบน

 

 

label4.jpg

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 
bullet_blue.png การกำหนดยุทธศาสตร์ ในการบริหารการจัดเก็บภาษีของสำนักงานสรรพสามิตภาค ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบ เพื่อวางแนวทางในการบริหารการจัดเก็บภาษีเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต
bullet_blue.png กำหนดเป้าหมายการจัดเก็บภาษี แผนปฏิบัติงาน/โครงการ และมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี และกำกับ ดูแล วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ในเชิงยุทธศาสตร์พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุนแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบ
bullet_blue.png พิจารณาการขออนุญาต อนุมัติ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่า ด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค ตามที่กรมสรรพสามิตได้มอบอำนาจให้แก่สำนักงานสรรพสามิตภาคมีอำนาจในการอนุญาตและอนุมัติ
bullet_blue.png เร่งรัด กำกับ ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของสำนักงานสรรพสามิตภาคและพื้นที่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานสรรพสามิตภาค และบรรลุเป้าหมายของกรมสรรพสามิต
bullet_blue.png พิจารณาปรับปรุงแก้ไข หรือทบทวนแผนปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานยิ่งขึ้น
bullet_blue.png ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับสินค้าและบริการที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาค เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการบริหารการจัดเก็บภาษี วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด
bullet_blue.png จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
bullet_blue.png ประสานงาน/ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
bullet_blue.png ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี มีการแบ่งงานภายในออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้
       1.ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี
       2.ฝ่ายติดตามและประเมินผล
กลับด้านบน

 

 

label6.jpg

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 
bullet_blue.png ตรวจสอบภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสุรา ยาสูบ และ ไพ่
bullet_blue.png ดำเนินการด้านการสืบสวน ป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่และการควบคุมของกรมสรรพสามิต
bullet_blue.png วิเคราะห์เสนอข้อมูล วิธีการ หรือมาตรการต่าง ๆ เพื่อปรับปรุง พัฒนางานด้านการตรวจสอบภาษี การป้องกันและ ปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
bullet_blue.png เร่งรัด ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ความรับผิดชอบ ของสำนักงานสรรพสามิตภาค
bullet_blue.png ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ติดตาม และวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการปราบปรามของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบ
bullet_blue.png ตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรม โรงงาน หรือสถานบริการ คลังสินค้าทัณฑ์บน และสถานที่เก็บสินค้าเพื่อรอการส่งออก
bullet_blue.png ควบคุม ตรวจสอบสินค้าและแนะนำร้านจำหน่ายสินค้าในความควบคุมของกรมสรรพสามิต
bullet_blue.png ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสนับสนุนด้านวิชาการและเทคนิคต่าง ๆ ในงานที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานสำนักงานสรรพสามิตภาค พื้นที่ และพื้นที่สาขา
bullet_blue.png ประมวลสาระบบผู้กระทำผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิต และผู้ประกอบการที่ถูกออกหนังสือเรียก/หนังสือเตือน/หนังสือเชิญของหน่วยงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาค
bullet_blue.png จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
bullet_blue.png ประสานงาน/ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
bullet_blue.png ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม มีการแบ่งงานภายในออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้
       1.ฝ่ายตรวจสอบภาษี
       2.ฝ่ายป้องกันและปราบปราม
กลับด้านบน

 

 

label3.jpg

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 
bullet_blue.png ดำเนินการด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบสำนักงานสรรพสามิตภาค
bullet_blue.png ดำเนินการเกี่ยวกับคำคัดค้านการประเมินภาษี คำอุทธรณ์ คำวินิจฉัยคำคัดค้านการประเมิน
bullet_blue.png พิจารณาคำขอทุเลาการชำระภาษี
bullet_blue.png เร่งรัดการบังคับชำระภาษีค้าง
bullet_blue.png จัดทำระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และสัญญาต่าง ๆ และเสนอแนะแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับและสัญญาต่าง
bullet_blue.png งานสืบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้น กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ถูกร้องเรียน/กล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยและงานสืบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้นตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากกรมสรรพสามิต
bullet_blue.png ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ แก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พื้นที่สาขาในความรับผิดชอบ
bullet_blue.png การตรวจสอบ แนะนำเกี่ยวกับการดำเนินคดีและการเปรียบเทียบคดีภายในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาค
bullet_blue.png ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติทำลาย ขายทอดตลาดและการกำหนดราคาขั้นต่ำในการขายทอดตลาดของกลาง
bullet_blue.png ดำเนินการเกี่ยวกับด้านคดีทั้งในทางอาญาและทางแพ่ง คดีล้มละลาย และคดีทางปกครอง
bullet_blue.png พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากกรมสรรพสามิต
bullet_blue.png ดำเนินการเกี่ยวกับการสั่งปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา
bullet_blue.png ศึกษา วิเคราะห์และเสนอแนะในการกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านคดี ติดตามคำพิพากษาที่ศาลตัดสินเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เกิดมาตรฐานในการดำเนินคดี
bullet_blue.png จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
bullet_blue.png ประสานงาน/ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
bullet_blue.png ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลับด้านบน