ป้าย5 ประกาศผลการสอบคัดเลือก พนักงานราชการเฉพาะกิจ  183x118.png
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี และตำแหน่งนิติกร
สังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

020964_01.jpg
โครงการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการประเมินผลของหน่วยงาน

ด้านการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่า สำหรับเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก และเครื่องดื่มอื่น ๆ
 : ผู้บันทึกข้อมูล