กิจกรรมทำบุญ 91 ปี กรมสรรพสามิต

นายเพิ่มศักดิ์ กองเพิ่มพูล ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 พร้อมด้วย สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด พร้อมได้รับเกียรติจากข้าราชการเกษียณ
เข้าร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 เนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 91 ปี เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความสามัคคีภายในองค์กร
3. เพื่อสืบสาน ส่งเสริมกิจกรรมด้านทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองดำรงอยู่ตลอดไป