โครงการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการประเมินผลของหน่วยงาน

ด้านการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่า สำหรับเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก และเครื่องดื่มอื่น ๆ

          นางรัชตา สุคนธนิตยกุล ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการเปิด “โครงการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

ในกระบวนการการประเมินผลของหน่วยงาน  ด้านการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่า สำหรับเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก และเครื่องดื่มอื่น ๆ”

พร้อมแนะนำการใช้ระบบตรวจสอบผลการอนุมัติเครื่องดื่ม (CHECK DRINK)

โดย นายรัชพล ธนัชญารณพร นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุทิพวรรณ อ่ำเจริญ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยาย

และมีผู้เข้าร่วมในโครงการ ได้แก่ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม จำนวน 27 คน เจ้าหน้าที่ด้านการจัดเก็บภาษีสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ จำนวน 9 คน รวม 36 คน

เข้าร่วมการสัมมนาผ่าน Application Zoom เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.

 

ผลที่ได้รับจากการจัดโครงการฯ มีดังนี้


          1. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 ทราบถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการที่เกิดกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสามารถนำข้อคิดเห็น

ข้อเสนอแนะที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการ ปรับปรุงกระบวนการ หรือการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง


          2. เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้ความรู้

และคำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


          3. ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มเกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ประเภทเครื่องดื่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560