โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การสร้างความผาสุกและความผูกพัน แก่บุคลากรสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7

นางจิติธาดา ธนะโสภณ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การสร้างความผาสุกและความผูกพันแก่บุคลากรสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 เข้าร่วมโครงการ ณ วัดเกาะวังไทร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562