การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขตพื้นที่ภาคที่ 7 ครั้งที่ 4/2562

นางจิติธาดา ธนะโสภณ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขตพื้นที่ภาคที่ 7 ครั้งที่ 4/2562 เรื่อง การกระจายเป้าหมายภาษีสรรพสามิตของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562