ห้องข่าว > ภาพกิจกรรม

  
100962_16.png
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การสร้างความผาสุกและความผูกพัน แก่บุคลากรสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

040962_1.png
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขตพื้นที่ภาคที่ 7 ครั้งที่ 4/2562
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

170862_13.png
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การสร้างต้นแบบจิตอาสาและพัฒนาการทำงานเป็นทีม”
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

120862_1.png
พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 : ผู้บันทึกข้อมูล