ห้องข่าว > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

ทดสอบการ Tranfer File VDO  วีดิทัศน์ กรมสรรพสามิต ปี 2562  ขนาด 773,299 KB 

หลักเกณฑ์การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนดำเนินงานประจำปี

แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คู่มือประชาชนของกรมสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558