ห้องข่าว > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

หลักเกณฑ์การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนดำเนินงานประจำปี

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คู่มือประชาชนของกรมสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558