ห้องข่าว > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรม และความโปร่งใส

แผนดำเนินงานประจำปี

การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต (รวบรวม)

การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน)

มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการปีงบประมาณ พ.ศ. 2559